Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel služby

Poskytovatelem služby Obchodiště.cz je Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675, Spisová značka: C 154209, rejstříkový soud v Praze, číslo účtu:, 1387358473 / 2700. Jsme plátci daně DPH. (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Služba Obchodiště.cz

Služba Obchodiště.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro Velkoobchody. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží. Služba zprostředkovává prezentaci Velkoobchodu, jeho produktů a rozeslání poptávek na vybrané Velkoobchody. Zpřístupňuje kontakty poptávajících za účelem navázání spolupráce.

2. Registrace Velkoobchodu

2.1. Způsoby registrace

Registraci provádí Velkoobchod u Poskytovatele telefonicky nebo elektronicky. Registrace je dokončena po poskytnutí všech potřebných firemních a kontaktních údajů.

2.2. Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po dokončení registrace. Předáním údajů Velkoobchodu není dotčena ochrana osobních údajů vzhledem k oprávněnému zájmu Poskytovatele. Služba se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení služby probíhá požadavkem na e-mail: info@obchodiste.cz.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Odstoupení Poskytovatelem

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Velkoobchodu v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, pokud porušuje zájmy třetích osob a Poskytovatele služby.
Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Velkoobchodu ze systému.

3.2. Odstoupení Velkoobchodem

V případě, že Poskytovatel neplní službu a Velkoobchod o této skutečnosti informoval Poskytovatele na e-mail: info@obchodiste.cz a ten neučinil nápravu, má Objednavatel možnost odstoupit od smlouvy.

4. Popis služeb

4.1. Prezentace Velkoobchodu a produktů

Registrací na serveru Obchodiště.cz získá Velkoobchod možnost prezentace své společnosti a produktů. Registrací získává přístup k sadě nástrojů pro úpravu velkoobchodního medailonku, úpravu produktů a nástroje hromadného importu produktů. Medailonek velkoobchodu a produkty prochází schvalovacím procesem Poskytovatele. Po schválení jsou veřejně dohledatelné na serveru Obchodiště.cz a je možné oslovit Velkoobchod poptávkou.

4.2. Zadání poptávek

Zadání poptávek prostřednictvím webu www.obchodiste.cz umožňuje Poptávajícímu velmi snadno, rychle a efektivně rozeslat svůj požadavek na relevantní Velkoobchody a získat tak nového dodavatele rychle a efektivně. Poptávka neprochází žádným schvalovacím procesem, okamžitě po zadání je odeslána na e-mail Velkoobchodu.
Zadání poptávky je zdarma, Poptávající neplatí žádný poplatek Poskytovateli za její zadání a rozeslání na vybraný Velkoobchod.

Podmínky pro zadání poptávky:
Poptávka musí mít řádně vyplněný kontaktní e-mail a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Poptávka i kontaktní údaje musí být zadány pravdivě.

Prvotním zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci. Poptávku, která byla již jednou odeslána Velkoobchodu, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět.

4.3. Zasílání poptávek

Registrací na serveru Obchodiště.cz získá Velkoobchod přístup ke kontaktům na poptávájící, kteří jej osloví pomocí poptávek.

5. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Velkoobchodu a Poptávajícího jeho osobní údaje v elektronické formě, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti a další firemní údaje. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek Velkoobchodem a poptávajícími.

Poskytovatel služby má právo zasílat Velkoobchodu e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, apod. Velkoobchod má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení pomocí odkazu v patičce každého jednoho e-mailu.
Uchovávané osobní údaje může Velkoobchod kdykoli změnit ve svém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.
Poskytovatel služby má právo zasílat Poptávajícím e-mailem novinky, dotazníky ke zlepšení služeb a obchodní sdělení. Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení pomocí odkazu v patičce každého jednoho e-mailu.

Více k ochraně osobních údajů zde.

6. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému a bezchybného provozu. Registrací Velkoobchodu je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Velkoobchodem při poskytování služby.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Velkoobchodem okamžikem řádně uzavřené smlouvy distančním způsobem prostředky na dálku (telefonicky či prostřednictvím webových stránek Poskytovatele). Takto uzavřenou smlouvu Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost Shoptet, a.s. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.obchodiste.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2020.